2019-09-03

Polityka lekowa - innowacyjna, dostępna, transparentna- badanie opinii interesariuszy systemowych

Polityka lekowa powinna być innowacyjna, czyli stosująca nowoczesne metody leczenia, dające najlepszy możliwy efekt zdrowotny, dostępna czyli obejmująca leczeniem wszystkich pacjentów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi oraz transparentna czyli stanowiona w  przejrzystym i przewidywalnym procesie refundacji. Celem tak zdefiniowanej polityki lekowej powinno być zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych leków  zawartych w wytycznych klinicznych, dla których powinno być zagwarantowane finansowanie publiczne.

Są to główne wnioski płynące z badania opinii publicznej przeprowadzanego na przełomie lipca i sierpnia 2019 przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA“ oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Badanie, w którym wzięło udział 158 anonimowych respondentów, miało na celu zbadanie opinii różnych grup interesariuszy z obszaru ochrony zdrowia na temat celów i priorytetów, jakie powinna mieć polityka lekowa państwa oraz identyfikację barier i największych wyzwań stojących przed wdrożeniem jej założeń. 
 

Polityka Lekowa, jest ważnym dokumentem systemowym, jednak brak jest konkretnych działań - prawnych i systemowych w celu implementacji jej założeń. Przeprowadzając badanie opinii wśród tak szerokiego grona interesariuszy chcieliśmy pokazać kierunki i konieczne zmiany w systemie, aby polityka lekowa rzeczywiście przyczyniła się do skutecznego leczenia Polaków zgodnie z wytycznymi klinicznymi– mówi Irena Rej Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”.

Największy procent odpowiedzi uzyskano w grupach: branża farmaceutyczna, organizacje pacjenckie i administracja rządowa. Ankieta składała się z czterech części: w pierwszej pytano o definicję z czym kojarzą się trzy atrybuty polityki lekowej tzn.: innowacyjność, dostępność i transparentność oraz które  z  przedstawionych definicji są najbardziej istotne. Druga część to priorytetyzacja celów szczegółowych zidentyfikowanych w dokumencie Polityka Lekowa Państwa 2018–2022. Natomiast w trzeciej i czwartej części ankiety poproszono o określenie najważniejszych barier i warunków potrzebnych do implementacji założeń tego dokumentu. 

Według zdecydowanej większości respondentów innowacyjna polityka lekowa oznacza osiąganie najlepszego efektu zdrowotnego przez zastosowanie nowoczesnych, innowacyjnych terapii (73%) oraz nowoczesne, innowacyjne leki lub metody leczenia (68%). Respondenci - szczególnie organizacje pacjenckie podkreślali też wagę znaczącego wydłużenia życia i/lub jego poprawy wskutek farmakoterapii. 

Dostępność w polityce lekowej, według ankietowanych,  polega na objęciu leczeniem wszystkich pacjentów, zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi oraz aktualną wiedzą kliniczną. Respondenci, w blisko 90% są zgodni, że jasny, przejrzysty i przewidywalny proces refundacji zapewniający pacjentom szybki dostęp do leków jest kluczowym warunkiem sukcesu teraputycznego. Kolejny ważny czynnik wybrany przez prawie 60% ankietowanych to przewidywalność prawa i powtarzalność rozstrzygnięć administracyjnych. 

Respondenci zgodnie ocenili niewystarczające finansowanie opieki zdrowotnej – w tym refundacji leków, jako podstawową barierę dostępu do świadczeń zdrowotnych w Polsce  (prawie 72% odpowiedzi). Według respondentów zdrowie powinno być priorytetem dla decydentów.  

Najważniejsze rekomendacje wynikające z badania to przede wszystkim przełożenie zapisów dokumentu Polityka Lekowa Państwa 2018-2022 na akty wykonawcze oraz zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych leków zawartych w wytycznych klinicznych, dla których powinno być zapewnione finansowanie publiczne – mówi dr Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu INNOWO.

Polityka lekowa

Wyniki ankiety