2019-10-24

Warsztat ekspercki w ramach projektu "Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Stan obecny i rekomendacje"

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO oraz Fundacja Misja Medyczna wspólnie realizują przedsięwzięcie mające na celu poprawę komunikacji i współpracy pacjenta w procesie terapeutycznym. Jest to ważny element, który ma niebagatelne znacznie dla powodzenia leczenia, uzyskania odpowiedniej jakości w procesie terapeutycznym i wzrostu efektywności kosztowej.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę komunikacji i współpracy wszystkich stron uczestniczących w procesie terapeutycznym, szczególnie w relacji pacjent-lekarz, a związanej ze współodpowiedzialnością za proces leczniczy (ang. compliance, adherence). Aktywności te odgrywają istotną rolę dla poprawy jakości procesu leczniczego mierzonego choćby faktem skuteczności terapeutycznej czy poprawą efektywności kosztowej. 

W ramach projektu realizowany jest cykl warsztatów eksperckich, pierwszy z nich odbył się 24 października, a uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych grup interesariuszy ważnych dla procesu leczenia: lekarzy, farmaceutów, organizacji pacjenckich, instytucji publicznych, środowiska naukowego, firm.
Uczestnicy spotkania starali się zdefiniować pojęcie współodpowiedzialności, wskazać obszary i  procesy, które są składową adherence oraz zastanawiali się jak wpłynąć na poprawę tej współodpowiedzialności.
Zdefiniowanie pojęcia adherence jest niezwykle trudne, gdyż jest to bardzo szeroki proces obejmujący wiele czynników nie tylko samej procedury leczenia, ale i aspektów edukacyjnych, społecznych, psychologicznych. Na pewno warto zwrócić uwagę, że ta współodpowiedzialność powinna oznaczać również współdecyzyjność, współpracę na linii pacjent-personel medyczny. Jak zauważyli uczestnicy debaty pacjent musi mieć możliwość współpodejmowania decyzji przy doborze np. terapii czy leków, wtedy czuje się bardziej odpowiedzialny za jej efektywność. To co ważne to współpraca różnych grup interesariuszy i środowisk, tak by pacjent miał wsparcie np. rodziny, przyjaciół, dlatego tak ważny jest cały proces edukacji i komunikacji by wzmacniać świadomość społeczną na temat konsekwencji niepodejmowania terapii, jej przerywania, czy niestosowania się do zaleceń. Edukacja to bardzo ważny element całego procesu i powinna ona dotyczyć wszystkich, także zdrowych osób, by właśnie minimalizować sytuacje, w których stają się pacjentami, czyli tak ważna jest profilaktyka, zapobieganie. Istotne oczywiście jest podejście lekarzy, ich empatia w stosunku do pacjentów, odpowiednia komunikacja. Dzięki takiemu partnerskiemu podejściu wzrasta zaufanie do lekarzy, do całego systemu opieki zdrowotnej. Oczywiście takie holistyczne podejście, zmiany systemowe wymagają współdziałania różnych środowisk: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, farmaceutów, organizacji pacjenckich, psychologów, samych pacjentów i władz publicznych. Przy okazji rozmowy o współodpowiedzialności ważne jest zastanowienie się nad kwestią zmian w systemie ochrony zdrowia tak by zmienić wzajemne relacje i odpowiedzialność względem siebie www. grup.

Cykl warsztatów zwieńczy raport analizujący stan obecny i perspektywy, zostaną także zawarte rekomendacje dla poprawy współodpowiedzialności w procesie leczniczym.

Patronat honorowy nad projektem objął Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Główny Inspektor Sanitarny.
Partnerami projektu są firmy:
Amgen, Gemini Polska Sp. z o.o., Servier Polska Sp. z o.o.