2020-02-10

Postulat 10 głównych priorytetów w sektorze gospodarki odpadami i GOZ

W krajach Unii Europejskiej prawie 90% zasobów materialnych wykorzystuje się tylko raz. Aby przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), należy zdecydowanie zredukować ogólne zużycie zasobów naturalnych w UE. Kluczowe jest także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przy równoczesnym poszanowaniu ograniczeń planety i dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W tym celu, koalicja Prevent Waste skupiająca europejskie organizacje pozarządowe wzywa do ulepszenia i wdrożenia europejskiej polityki dotyczącej zapobiegania wytwarzania odpadów oraz projektowania produktów. Wszystkie nowe wnioski legislacyjne i strategie, jak i wdrażanie tych już istniejących, muszą być zgodne z unijną hierarchią postępowania z odpadami, czyli stawiać na pierwszym miejscu zapobieganie. Zmniejszenie wydobycia zasobów naturalnych, projektowanie produktów w obiegu zamkniętym, zachęcanie do zapobiegania wytwarzania odpadów – te działania zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i przyczyniają się do osiągnięcia cel dekarbonizacji.

Kolejny Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej razem z szerokim Europejskim Zielonym Nowym Ładem (Green New Deal) powinny zawierać ambitne środki, umożliwiające zapobieganie produkcji odpadów w całym cyklu życia produktu, we wszystkich branżach, w tym spożywczej, budowlanej, branży opakowań, transportowej, elektronicznej oraz w branży produkcji baterii i materiałów tekstylnych.
Zapraszamy do zapoznania się z 10 priorytetami na drodze do zmiany polityki dotyczącej odpadów w UE.

Pod postulatem 10 głównych priorytetów w sektorze gospodarki odpadami i GOZ podpisały się następujące organizacje:
INNOWO-Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
Instytut GOZ
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny
Kupuj odpowiedzialnie
Friends of the Earth Europe
RREUSE
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Zero Waste Europe
HealthCareWithoutHarm
Society for Earth TNZ
European Environmental Bureau - EEB

Źródło: http://zero-waste.pl/2020/01/27/10-priorytetow/