2020-06-03

“Gospodarka o  obiegu zamkniętym w polityce i  badaniach naukowych” - publikacja IGSMiE PAN pod redakcją dr hab. Joanny Kulczyckiej

 

“Gospodarka o  obiegu zamkniętym w polityce

i  badaniach naukowych” 


Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
pod redakcja naukową dr hab. Joanny Kulczyckiej

 

Publikacja powstała w trakcie realizacji projektu realizowanego w ramach I konkursu na projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków pt. Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. 


Pomimo jasno zdefiniowanych założeń określających GOZ jako maksymalizację wartości dodanej surowców/zasobów, materiałów i produktów i/lub minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, to w powszechnym rozumieniu GOZ traktowana jest często niestety jako wprowadzanie kolejnych wymagań legislacyjno-administracyjnych lub nowych obostrzeń dotyczących gospodarowania odpadami. Jest to niewłaściwe postępowanie, bowiem GOZ to głównie efektywna gospodarka zasobami, a przede wszystkim nowy globalny model gospodarczy, w którym poszukiwane są rozwiązania „win-win”, tj. efektywne ekonomicznie i ekologicznie. Wdrożenie modelu GOZ wymaga współpracy wielu podmiotów, często lokalnych i zidentyfikowania przepływu materiałów w kolejnych etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, a także zbieranie odpadów i ich zagospodarowanie. Wyniki analiz wskazują, iż współpraca rozwija się dynamicznie wówczas, gdy rynek jest transparentny – znane są ceny i jakość produktu/odpadu, występują stabilne rozwiązania prawne (rozszerzona odpowiedzialność producenta, zrównoważone zamówienia publiczne), a klient jest świadomy korzyści nie tylko ekonomicznych, ale także ekologicznych. W związku z tym w prezentowanej publikacji uznano, że istotne jest wskazanie dobrych praktyk w polityce i strategiach wybranych krajów, zaprezentowanie nowych modeli biznesowych, propozycji ich oceny i finansowania lub monitorowania (wskaźniki) oraz ewaluacji transformacji w kierunku GOZ. Celem jest też usystematyzowanie wiedzy o GOZ, w tym poszukiwanie rozwiązań i obszarów priorytetowych z punktu widzenia rozwoju społeczno gospodarczego Polski zmniejszających presję na środowisko (decoupling). 

Pobierz publikację