2021-05-07

Regulamin konkursu: CYRKULARNY KONKURS DLA WIELBICIELI ORYGINALNYCH ROŚLIN

Regulamin konkursu CYRKULARNY KONKURS DLA WIELBICIELI ORYGINALNYCH ROŚLIN z dn.8.10.2021

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, z siedzibą ul. Tyniecka 38, 02-621 Warszawa, prowadzący w serwisie Facebook konto https://www.facebook.com/INNOWOInstytut

1.2. Konkurs oznacza konkurs z dn. 8.10.2021, prowadzany przez Organizatora w okresie i na warunkach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

1.3. Okres Trwania Konkursu oznacza okres, w którym mogą być dokonywane zgłoszenia konkursowe, tzn. od dnia 08.10.2021 do dnia 19.10.2021

1.4. Uczestnik oznacza użytkownika serwisu Facebook, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.

1.5. Zgłoszenie oznacza przystąpienie do konkursu poprzez realizację przez Uczestnika zadania konkursowego, opisanego w treści Regulaminu.

1.6. Zwycięzcą Konkursu zostanie 10 osób, które zostaną wybrane przez organizatora spośród osób, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe, opisane w Regulaminie.

1.7. Nagroda oznacza nagrodę opisaną w pkt. 4. Regulaminu.

1.8. Regulamin Konkursu dostępny jest pod linkiem opublikowanym przez Organizatora na Facebook Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

1.9. Przystępując do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i przekazaniem nagrody.

1.10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszystkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora, a w żadnym wypadku właściciela czy administratora Serwisu Facebook.

Organizator oświadcza, że wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości Serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

1.11. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm). i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

II. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Przedmiotem Konkursu jest spełnienie następujących wymagań:

1) Wymyślenie kreatywnego hasła/ złotej myśli promującej cyrkularne zasady (redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi) i  umieszczenie jej pod postem o konkursie

2) Udostępnienie posta o konkursie na swojej tablicy na Facebooku z #circularweek2021

3) Polubienie fanpage INNOWO

2.2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez przedstawicieli Organizatora, którzy wybiorą dziesięć najciekawszych w ich ocenie odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz spełnią wymagania konkursu.

2.3. Data rozpoczęcia oraz zakończenia Konkursu zostanie określona i opublikowana w poście konkursowym Organizatora. Do Konkursu można przystąpić jedynie w okresie trwania konkursu, zgłoszenia przesłane po upływie trwania konkursu nie będą rozpatrywane.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje każdej osobie, która spełnia następujące warunki:

a) jest osobą fizyczną,

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, o ile uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którą to zgodę podpisaną w formie skanu prześle wraz ze zgłoszeniem.

d) posiada niefikcyjne (zawierające prawdziwe dane Uczestnika tj. imię i nazwisko, ich zdrobnienia lub skróty) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook,

e) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

f) dokonała w okresie trwania konkursu przynajmniej jednego zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,

g) zgłoszenie nie może zawierać treści wulgarnych, obelżywych, dyskryminujących, obrażających lub sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, zgłoszenia spełniające opisane przesłanki nie będą brane pod uwagę i zostaną wyłączone z udziału w Konkursie,

h) zgłoszenie nie może naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich, zgłoszenia spełniające opisaną przesłankę nie będą brane pod uwagę i zostaną wyłączone z udziału w Konkursie,

h) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz powiadomieniem o przyznaniu Nagrody.

3.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. W Konkursie przewidziano nagrody: 10 roślin doniczkowych bez osłonek ozdobnych.

4.2. O wygranej decyduje Organizator podczas niejawnego posiedzenia. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony do dnia 20.10.2021, poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisie Facebook. W komunikacie publicznie opublikowana zostanie nazwa Użytkownika Serwisu Facebook, który wziął udział w konkursie i wygrał Nagrodę.

4.3. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w siedzibie Organizatora na ul. ul. Tyniecka 38, 02-621 Warszawa, w terminie ustalonym między Organizatorem a osobą, która wygrała nagrodę.

4.4. Organizator nie zapewnia transportu nagrody do odbiorcy, możliwy jest tylko odbiór osobisty na terenie Warszawy, w siedzibie Organizatora.

4.5. Nagroda nie podlega wymianie na inne przedmioty lub usługi ani wydanie równowartości Nagrody w pieniądzu.

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW - KLAUZULA INFORMACYJNA

5.1. Dane Uczestnika przetwarzane będą przez Organizatora jako administratora danych osobowych. Dane mogą być wykorzystane w celach związanych z:

a) uczestniczeniem w Konkursie i jego przebiegiem, a w szczególności, wyłonieniem Zwycięzcy, przyznaniem Nagrody,

b) ewentualnym trybem reklamacyjnym.

5.2. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

5.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych Regulaminem jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

5.4. Organizator będzie przetwarzał takie dane jak: imię i nazwisko, nick lub inne informacje dostępne na publicznym profilu Uczestnika w portalu Facebook.

5.5. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz wysłania nagród lub - w przypadku złożenia reklamacji – przez czas niezbędny do udzielenia na nią odpowiedzi.

5.6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Wszelkie wnioski, skargi lub zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres a.sznyk@innowo.org.

5.7. Organizator zapewnia, że nie dokonuje transferu danych Użytkownika poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika może skutkować jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu jest zawinione podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika przepisów obowiązującego prawa.

6.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Regulamin konkursu dostępny jest także tutaj w wersji PDF: KLIKNIJ, ABY POZNAĆ REGULAMIN