Raporty i analizy ekonomiczne

(m.in. koszty pośrednie chorób, efektywność ekonomiczna)

Zespół czołowych polskich ekonomistów przeprowadzi dla Państwa analizę kosztów i wpływu gospodarczego wybranych zjawisk i wdrażanych innowacji oraz zmian systemowych. W szczególności zajmujemy się analizą kosztów całkowitych w systemie ochrony zdrowia, które to działania realizowane są w ścisłej współpracy z ekspertami z Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowane przez nas raporty dotyczą także wpływu pojedynczych przedsiębiorstw lub branż na krajową gospodarkę.

Badania skutków regulacji

Analizujemy efekty gospodarcze i społeczne skutków wdrażanych regulacji i rozwiązań legislacyjnych na podstawie badań oraz konsultacji społecznych wśród zainteresowanych grup interesariuszy. Zbierając opinie i sugestie środowiska opracowujemy rekomendacje i wytyczne dla decydentów.

Modelowanie procesowe

Modelowanie procesowe mające na celu analizę przebiegu zdarzeń i zależności pomiędzy różnymi grupami interesariuszy w celu poprawy efektywności procesu. Dzięki tego rodzaju analizie można zidentyfikować bariery, nieefektywne działania i poprawić skuteczność planowanych przedsięwzięć. 

Studium przypadku / case study

Analiza i doradztwo odnośnie modeli biznesowych. Kompleksowa analiza studium przypadków w oparciu o metodykę business model canvas and value preposition canvas, co pozwoli precyzyjnie opisać, w jaki sposób organizacje tworzą i dostarczają wartość swoim klientom.

Socjologiczna analiza zachowań, trendów konsumenckich i społecznych

Instytut prowadzi analizy postaw społecznych w obliczu procesu konsumpcji ze szczególnym uwzględnieniem zmian rynkowych wynikających z nowych trendów, takich jak: dekonsumpcja, ekologizacja konsumpcji, prosumpcja oraz wirtualizacja konsumpcji. Badamy szanse i ryzyka dla istniejących modeli biznesowych w obliczu globalizacji rynków oraz w kontekście zmieniających się uwarunkowań kulturowych tj. systemy wartości, norm i wzorców kulturowych.

Zaangażowanie multistakeholder

Platforma wymiany doświadczeń między interesariuszami. W INNOWO rozumiemy znaczenie zaangażowania wielu grup interesariuszy. Łączymy uczestników ekosystemu - podejmujących decyzję z odpowiedzialnymi za jej wdrożenie oraz bezpośrednio dotkniętymi konsekwencjami podjętych decyzji. Zrozumienie różnorodnych uwarunkowań i perspektyw, a także interesów różnych grup pozwala niwelować ryzyka i skutecznie wdrażać nowe strategie. W ramach budowy platformy wymiany doświadczeń organizujemy debaty, warsztaty, okrągłe stoły, które w wyniku prezentacji różnorodnych perspektyw umożliwiają wypracowanie i implementację skutecznych rozwiązań.

Business intelligence

Nasz dział badań realizuje różnego rodzaju analizy rynku, branż, sektorów. Przeprowadzamy mapowanie interesariuszy, badamy powiązania pomiędzy nimi, oceniamy szanse i zagrożenia oraz perspektywy rozwoju badanych obszarów społeczno-gospodarczych.

Komunikacja i edukacja społeczna

Z sukcesem tworzymy i realizujemy strategie komunikacyjne. Doświadczony zespół w komunikacji i public relations przygotuje i przeprowadzi nowatorskie kampanie edukacyjne, ciekawe wydarzenia, konferencje czy spotkania dla mediów. INNOWO dysponuje wyjątkową kompetencją  skutecznego dostosowywania formy oraz treści przekazu do grupy docelowej. Nawet najbardziej skomplikowane raporty umiemy przedstawić w taki  sposób, że stają się zrozumiałe dla laika. Do tego celu używany infografik, animacji i filmów. Skutecznie wykorzystując media społecznościowe docieramy do szerokiego grona wybranych grup docelowych.