O nas


Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO to organizacja pozarządowa, THINK to DO TANK działający w obszarze wspierania rozwoju innowacji i implementacji zmian systemowych w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. INNOWO współpracuje z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: naukowcy, administracja rządowa, decydenci, biznes i środowisko NGO w celu inicjowania wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji społeczeństwa i stanu środowiska.

Łączymy multi-dyscyplinarną wiedzę ekspercką z doświadczeniem pracy z samorządem lokalnym, przedstawicielami rządu oraz środowiskiem międzynardowym, co pozwala na osiągnięcie szerszej perspektywy i prowadzenie skutecznych, skoordynowanych działań.

Integracja, kompetencja i współpraca


W ramach prowadzonych projektów INNOWO współpracuje z wybranymi grupami interesariuszy, jednocześnie inspirując szerokie grono partnerów w budowaniu sieci wymiany doświadczeń ponad tradycyjnymi w Europie Środkowo-Wschodniej branżowymi i sektorowymi podziałami. Wykorzystujemy innowacyjne technologie, procesy i trendy, aby wytyczać nowe, lepsze drogi do zrównoważonej przyszłości.

Wspieramy decydentów w identyfikowaniu efektywnych instrumentów legislacyjno-politycznych w celu zaangażowania biznesu i konsumentów dla osiągniecia znaczącej i trwałej zmiany w kierunku zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Doradzamy biznesowi ukazując znaczenie współpracy i przejrzystości działań oraz szans rynkowych dla rozwoju społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

Pomagamy zrozumieć konsumentom konsekwencje ich wyborów i obudzić w nich poczucie odpowiedzialności za naszą Planetę.