RAPORT: Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową ośrodka

05 May 2020

„Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową ośrodka” to najnowszy raport Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej i Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju pt. Raport powstał w oparciu o cykl warsztatów dla pracowników kadry zarządczej oraz pracowników działów rozliczeń instytucji ochrony zdrowia i jest swojego rodzajem podsumowaniem  tych szkoleń.
W publikacji szczególną uwagę poświęcono rozliczaniu badań molekularnych oraz gospodarce produktami leczniczymi w szpitalu, a także procedurom przetargowym w tym zakresie. Wskazano możliwości wdrożenia strategii diagnostyki molekularnej dla poszczególnych nowotoworów. Honorowy patronat nad raportem objął Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej prof. dr. hab. Maciej Krzakowski.

 

Przedstawiając niniejszy raport: „Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową ośrodka”, mam nadzieję, że opracowanie wskaże menedżerom szpitali oraz osobom zajmujących się rozliczaniem i kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych kierunki działań, które zwiększą efektywność i bezpieczeństwo udzielanych  świadczeń – mówi dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. 

W trakcie III-go cyklu warsztatów poddano analizie najważniejsze problemy w dostępie do wysokiej jakości diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej nowotworów oraz zidentyfikowano  priorytetowe działania które powinny być podjęte w celu poprawy dostępności badań. Jak ocenili eksperci konieczne jest wprowadzenie następujących zmian:

 

  • rozwijanie i upowszechnianie działań, na rzecz poprawy jakości wykonywanych diagnostycznych badań genetycznych, we współpracy z ekspertami z dziedziny molekularnej;
  • rozszerzenie możliwości rozliczania diagnostyki genetycznej nowotworów w ramach umowy w trybie ambulatoryjnym z materiału świeżo pobranego;
  • wprowadzenie standardów jakości genetycznej diagnostyki laboratoryjnej dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, wykonujących diagnostykę guzów litych;
  • wprowadzenie kryteriów jakości w kontraktowaniu usług diagnostyki genetycznej przez szpital.

RAPORT DO POBRANIA