Rekomendacje zmian w polskim systemie ochrony zdrowia poprawiające dostęp do świadczeń medycznych dla pacjentów

07 January 2021

Praktycznie od początku transformacji ustrojowej polski system ochrony zdrowia podlegał ciągłym reformom. Celem tych zmian było zapewnienie polskim obywatelom ich konstytucyjnego prawa do równego dostępu do odpowiedniej jakości publicznych świadczeń zdrowotnych. Mimo niewątpliwie korzystnych efektów zmian, które zaszły w ciągu ostatnich trzech dekad, nadal widoczne są słabości systemu ochrony zdrowia w Polsce. 
Pandemia COVID-19 dodatkowo ujawniła problemy związane z opieką zdrowotną w Polsce, a jednocześnie stała się okazją do dyskusji nad koniecznymi dalszymi reformami. Obecna sytuacja udowodniła, że stan zdrowia społeczeństwa powinien być priorytetem w działaniach rządu, ponieważ jest to podstawy warunek zrównoważonego rozwoju społecznego-gospodarczego i stabilnego funkcjonowania państwa.
Ujawnione przez pandemię słabości systemu pokazują konieczność podjęcia konkretnych działań w celu optymalizacji jego funkcjonowania. Poniższy dokument jest próbą identyfikacji kierunków zmian i rekomendacji systemowych, które mogą wesprzeć polski rząd w odbudowie silnego, dobrze zorganizowanego, wydolnego i odpornego na kryzysy systemu ochrony zdrowia. 
Poniższe rekomendacje zostały wypracowanych w gronie ekspertów – polskich i zagranicznych podczas roundtable zainspirowanego przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA w partnerstwie z Pracodawcami RP oraz Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Link do publikacji